ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปวิตา ไชยมาตย์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางวรณัน ทุมทอง โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางปิยะมาศ ค้าโค โรงเรียนละทายวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นายอุดร ไชยโคตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
6 นางสาวอรทัย พินิจมนตรี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
7 นางสุภาวณี ชาวเหนือ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
8 นายภาณุวัฒน์ ศรีโนนยาง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญเงิน
9 นางสาวรุ่งนิรันดร์ โพธิ์เพชรเล็บ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
10 นางอาพร คำบับภา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
11 นายกามนิตย์ พาภักดี โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)