ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 149
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัชธฤต เกื้อทาน โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางน้ำค้าง รัตนพันธ์ โรงเรียนพุทไธสง สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอรอุมา สำรวมจิตร โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นางปาริชาติ เนตรทองหลาง โรงเรียนจักราชวิทยา สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญทอง
6 นางศิริลักษณ์ เพริดพราว โรงเรียนธงธานี สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
7 นายผจญภัย เครื่องจำปา โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
8 นายสุขุม ธีระสาร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
9 นางชลิฎา ยศดา โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
10 นางกัลยา ป้องทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
11 นางสาวสาวิตรี มาตขาว โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญเงิน
12 นายชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน