ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 150
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปาจรีย์ นาระกุล โรงเรียนอุุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัฐพงษ์ รีวงษา โรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกนิษฐา สุชัยสิทธิ์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
5 นางพิรุณ ทองกลม โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นางมนัญชยา แกกูล โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
7 นายชญานิน โทรัตน์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
8 นางวิริญญา ดุมกลาง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
9 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
10 นางธิดารัตน์ ใบกว้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน