ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 154
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสาวิตรี ฉลูทอง โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางรสสุคนธ์ แก้วคูณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสัมฤทธิ์ เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นายธงชัย รักษามั่น โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เหรียญทอง
6 นางวนิดา บุญพิเชฐวงศ์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
7 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน