ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 157
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์ โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางปัญจพร แสนภูวา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 30 (ชัยภูมิ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกมรา พรหมอารักษ์ โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
5 นางสาวพิไลพร อ่อนคำ โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
6 นายทองใบ ปะวะเส โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคมรัชคลาภิเษก สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
7 นายปัญญา มีฤทธิ์ โรงเรียนคำม่วง สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เหรียญทอง
8 นายเรืองณวิน มีดินดำ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
9 นางสาวสิริพร หาญชนะ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
10 ว่าที่พันตรีอภิชา จันทร์ดา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
11 นางอรญา วุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน