ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางนุตติยา อาษานอก สพป.อุดรธานี เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจิระภา ธรรมนำศีล สพป.ขอนแก่น เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนฤมล จันทร์สุขวงศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เหรียญทอง
5 นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญทอง
6 นางสุภาวดี กุมภิโร สพป.บึงกาฬ เหรียญทอง
7 นางสาวกนกมนตร นาจวง สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
10 นายพิพัฒน์พงษ์ สมใจ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญเงิน
11 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางเครือวัลย์ ชินโสม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3