ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชีวิน ทองศรี โรงเรียนอนุบาลจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอุบลวรรณ หอมสิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
4 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล สพป.สกลนคร เขต 2 เข้าร่วมประกวด
5 นางศศิธร พิมพา โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด