ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 191
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านปะโค สพป.อุดรธานี เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอุทัย คำสีหา โรงเรียนบ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกนิษฐา ช่างถม โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายพิชัย สีพลี โรงเรียนวารีสวัสดิ์วิทยา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญทอง
5 นายปรัชญา วัชรธนาคม โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป.นครราชสีมา เขต 5 เหรียญทอง
6 นายฌานธร บุญทัน โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายเริงศักดิ์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
8 นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
9 นายบุญจันทร์ เจริญไชย โรงเรียนกุดตะกาบ สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญทอง
10 นายเจนณรงค์ วิธีดี โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
11 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญทอง
12 นายสมยศ หล้าเพชร โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
13 นายศุภณัฐ อินทร์งาม โรงเรียนบ้านโพนครก สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
14 นางเยาวภา กล้าขยัน โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
15 นายไชยา ศรีโคตา โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญทอง
16 นายบรรพจน์ ทัพซ้าย โรงเรียนหนองบัวใน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
17 นางสาวอิษยา พรมสามสี โรงเรียนบ้านร่องสะอาด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
18 นางสาวช่อผกา ผลภิญโญ โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน