ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางประคอง จุลสอน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรอุมา บวรศักดิ์ สพป.หนองคาย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวปริชมน กาลพัฒน์ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
5 นางวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ สพป.ขอนแก่น เขต 5 เหรียญทอง
6 นางอิษณาพร คุ้มตะบุตร สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางศศิธร ภูมิพาน สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
8 นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ สพป.บึงกาฬ
10 นางมาลินี คำศรีแก้ว ไชยบัง สพป.นครราชสีมา เขต 6
11 นางสาวจิณณพัด ผลทิพย์ สพป.อุดรธานี เขต 4