ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางธัญยรัชต์ คุณประทุม โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง โรงเรียนกุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางรัชนีภรณ์ ธนะไชย โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ ๔) สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
4 นายศิวณัฐ เรตสันเทียะ โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 5 เข้าร่วมประกวด