ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 211
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางเยาวเรศ กรกัน โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวพิมพ์พิศา ยวงทอง โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณัฏฐ์ชญาภา เจริญชัยชนะ โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประกวด
6 นางสาววรินนภา คำรัตน์ โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป.สุรินทร์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด