ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 212
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางขนิษฐา หาญสมบัติ โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์ โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวรุ่งธิวา ภาละโถ โรงเรียนบ้านสระตอง สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางณภัทร สัตยพัฒน์ โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
5 นายภานุวัฒน์ บุญโสภน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางนภาพร พรมโคตร โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4