ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 217
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวนภาจริน สุขอ้วน โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวดวงโชติกาล วงศ์ทอง โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสุพรรณี ขาวงาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางอุรา กรมพะไมย โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เหรียญทอง
5 นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
6 นางธันชนก แก้ววิเศษ โรงเรียนเสิงสาง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
7 นางสาวทองแตง ภูดี โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
8 จ.ส.อ.ชลธาร มิตรตะขบ โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
9 นางโศรญา พันธ์จันทร์ โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3 เข้าร่วมประกวด