ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 218
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวประภัสรา ดงจารย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายวรวิทย์ หอมหวล โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวเครือวัลย์ ทิพวัต โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวปทุมวดี พิมพ์วิชัย โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญทอง
5 นางเอื้อมพร เที่ยงธรรม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
6 นางทัศนีย์ อรุณรัมย์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นางอรทัย ใจศิริ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
8 นางอุทัยทิพ ครองสนั่น โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด
9 นายปราโมทย์ โลหิต โรงเรียนปลาปากวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)