ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 224
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกนกพร สิริกมลา โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางขนิษฐา หาญสมบัติ โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางชนัดดาภา เหล่าสกุล โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย โรงเรียนอุุดรพิทยานุกูล สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นางนันทิยา นนท์อาสา โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
6 นางจารุณี ฤทธิวงศ์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
7 นายณัฏฐเอก กระจ่าง โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
8 นายวีระพงศ์ ตะโกนอก โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
9 นางนราภรณ์ ตูมโฮม โรงเรียนบ้านฝางวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 4 เหรียญเงิน
10 นางเพ็ญนิภา บัวคอม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
11 นางจันทร์จิรา สาแก้ว โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางสาวศุภพิชญ์ อุตคำ โรงเรียนบ้านหนองฟ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญเงิน
13 นางพัชราวลัย ศรีรักษา โรงเรียนเสนางคนิคม สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)
14 นายชาญยุทธ บุญโรจน์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6