ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 230
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรสวรรค์ สงวนนาม โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุพรรณ ก้านอินทร์ โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่าม โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางสาวมนัสวี โนนหนองคู โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
6 นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญเงิน
7 นางสาวนิตญา ราโช โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เหรียญเงิน
8 นายตะวัน ทองสรรค์ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด
9 นายวิทยา เสนาเสถียร โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)