ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 233
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุคนธ์ทิพย์ อันเกรียงไกร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม.เขต 23 (สกลนคร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางนาฏจารีย์ วงษ์สิรภัค โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุดารัตน์ คงอินทร์ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
5 นายธีระวัฒน์ แซ่หลิ่ว โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
6 นายนราธร คุ้ยเห้ง โรงเรียนดงสว่างวิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
7 นายกันทรากร แหลมกีก่ำ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
8 นางปุณญนุช อุดทารุณ โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง