ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายพนมไพร ปราบแกะ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สพป.ขอนแก่น เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางศิวพร รัตนพลแสนย์ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สพป.นครราชสีมา เขต 5 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป.นครราชสีมา เขต 6 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพยัตติกา ห้วยจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวประไพรินทร์ นธีนาม โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญทอง
6 นางเยาวรัตน์ แก้วมะ โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป.มุกดาหาร เหรียญทอง
7 นางอโนมา สมันต์ศรี โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญทอง
8 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
9 นายนิรันดร์ ธรรมคุณ โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นายอุทัย เที่ยงดี โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา สพป.นครราชสีมา เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางสุพรรณนิศา อดทน โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง สพป.ขอนแก่น เขต 2 เหรียญเงิน
12 นางนวนละออง มูลทรา โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป.อำนาจเจริญ เหรียญเงิน
13 นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
14 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
15 นายกฤชฐา ดอนกระโทก โรงเรียนวัดหนองจอก สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญเงิน
16 นางสาวผ่องฤดี พวงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) สพป.สกลนคร เขต 2 เหรียญเงิน
17 นายสังวาร หาญศึกษา โรงเรียนปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
18 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
19 นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์ โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) สพป.สุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
20 นางรมิดา จงหมื่นไวย์ โรงเรียนบ้านขามชั่งโค สพป.นครราชสีมา เขต 1 เข้าร่วมประกวด
21 นายนพล แสนบัณฑิต โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
22 นายสมหวัง ทองประภา โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
23 นายบุญหลาย หวานเพราะ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
24 นายยอดชาย ทึนหาร โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
25 นายชาญวิทย์ ชุมศรี โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประกวด
26 นายพิเชด มุดตะกร โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ สพป.มหาสารคาม เขต 3 เข้าร่วมประกวด