ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 257
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวราภรณ์ ยศธสาร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางณัฐยา อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางทิพย์วรรณ สุนนท์ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายวีระชัย ศรีกุศล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญเงิน
5 นางสาวฉัตรสุดา นันทศิริ โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวสุพิชา คณาโจด โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
7 นายปัณณิศา ไชยลือชา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป.บึงกาฬ
8 นางสาวสุภาวดี กองเกิด โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2