ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 266
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวธรรมพร ฤทธิรณ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สพป.เลย เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายโชคทวี บุญจันทร์ โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีอภิภู พลเสพ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) เหรียญทอง
5 นางสาวเจษฎาภรณ์ ต้องเดช โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
6 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
7 นางสังวรณ์ ปรางประโคน โรงเรียนมิตรภาพ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เข้าร่วมประกวด