ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 027
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายวินัย โพธิ์หมุด โรงเรียนบ้านฝาง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิอร พันธ์อ่อน โรงเรียนบ้านคำก้อม สพป.อุบลราชธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุรพล สอนเสนา โรงเรียนชุมชนสะงวย สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญทอง
5 นางสุจิตรา ผดุงโชค โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นายประสิทธื์ ปักเขตานัง โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นางภาวนี อิศรา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญทอง
8 นางสาวสุรีย์พร พรมยกบัตร์ โรงเรียนบ้านหนองบอน สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญทอง
9 นางพนารัตน์ หาญมานพ โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
10 นายวีระศักดิ์ ปัตตาลาโพธิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 เหรียญทอง
11 นายนิกร เชยชมศรี โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญเงิน
12 นายวินัย เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
13 จ.ส.อ.สายัณห์ นามแสง โรงเรียนบ้านาดีสร้างบง สพป.อุดรธานี เขต 2 เหรียญเงิน
14 นางพัทธนันท์ วรโพด โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
15 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญเงิน
16 ว่าที่ร้อยตรีปรางทิพย์ พินิจ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญเงิน
17 นางดวงแข ละม้ายศรี โรงเรียนบ้ายจารย์ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน