ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางธนพร พัตราภักดิ์ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายนราธิป บุญรมย์ โรงเรียนละทายวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสิริศักดิ์ ธนะภูมิชัย โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
5 นายปริญญา ศรีสมัย โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป.เลย เขต 2 เหรียญทอง
6 นางเกษร โพธิ์สาลาแสง โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทขา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายดอน สัจจา โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
8 นางรัตนา จันทร์พิมาย โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร