ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 272
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายชานล นนทกุลพงศ์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวรัชนี โพธิ์หล้า โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางมาริสา อินลี โรงเรียนมุกดาหาร สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางรมีนตา เขียวอ่อน โรงเรียนสนมวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
5 นางเบญจวรรณ แก้วถาวร โรงเรียนนารีนุกูล สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
6 นางดวงดาว บุตรแดงน้อย โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
7 นายปรเมษฐ์ ผลนา โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 นางสาวสุจิตรา ดวงมณี โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทขา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน