ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายเพียว พรหมแก้ว โรงเรียนพระแก้ววิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอัจชราวดี กสิบุตร โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุมาลี นาคกระโทก โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายปราโมท พระหันธงไชย โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา สพม.เขต 23 (สกลนคร) เหรียญเงิน
5 นายสมัย ศาลาจันทร์ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
6 นางทวีภรณ์ วรชิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์) เข้าร่วมประกวด
7 นายประวิน แก้วดวงแสง โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวเรวดี มนตรีพิลา โรงเรียนขวาววิทยาคาร สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) เข้าร่วมประกวด
9 นายธวัชพงษ์ รู้บุญ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เข้าร่วมประกวด
10 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว โรงเรียนนากระแซงศึกษา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เข้าร่วมประกวด