ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางปราใส สุทธิกรณ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฉวีวรรณ โยคิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สพป.หนองคาย เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางเสาวภา สมศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าร่วมประกวด
5 นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 สพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าร่วมประกวด
6 นางจิราภรณ์ สีลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
7 นางสาวสมถวิล ชูเนตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 สพป.ขอนแก่น เขต 2
8 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ โรงเรียน สพป.บึงกาฬ