ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 306
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุข โรงเรียนบ้านเตาแดก สพป.สุรินทร์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวภัทราวดี อุปทุม โรงเรียนบ้านนาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสมนึก พันธ์แก่น โรงเรียนบ้านชำแระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง
5 นายประจวบ ผดุงโชค โรงเรียนบ้านโคกสี สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
6 นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ โรงเรียนบ้านเม่น สพป.อุดรธานี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านโปร่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญเงิน
8 นางธนิตา ปัดตาเทสัง โรงเรียนบ้านสระมะค่า สพป.นครราชสีมา เขต 2 เหรียญเงิน
9 นายธีรัช คำยิ่ง โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายวีระพล บัวคำภู โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ สพป.ขอนแก่น เขต 2
11 นางสมลักษณ์ ศิลปสม โรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย สพป.ชัยภูมิ เขต 1