ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 040
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวสุวารี สิงหชัย โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางประภัสสร ยะณะโชติ โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางดารา วิมลอักษร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวนงคฺ์นุช ศีษะนอก โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญทอง
5 นางลักษณา วงศ์กระสันต์ โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางศรีสุดา ทองคำ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 เหรียญทอง
7 นางสาวจีระพร กะตะศิลา โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญทอง
8 นางสาววิภารัตน์ อนุกูล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เหรียญทอง
9 นางวิลาวัลย์ รัตนวิชัย โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
10 นางสาวบังอร ศรีโมรส โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศราษฎร์วิทยา) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
11 นางสุจินดา คำอู โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เหรียญทอง
12 นางลักษณวรรณ รูปแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 เหรียญทอง
13 นางวิไลวรรณ ใจนวณ โรงเรียนบ้านระกา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เหรียญทอง