ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุปราณี ชมศิริ โรงเรียนบ้านหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวบุญเรือง พาวัน โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวนิธินันท์ แก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านลุงเขว้า สพป.นครราชสีมา เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวาสนา กองสุข โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญทอง
5 นางสาวพุธศรี เกรียงศรี โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางศรุดา บุณยธรรมกุล โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
7 นายพิพัฒน์ สกุลรักษ์ โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป.สุรินทร์ เขต 2 เหรียญเงิน