ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวฐานิตา ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางผ่องศรี รบไพรินทร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวีรียา มาตะรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางบุญธีตา สุวรรณหงษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป.นครราชสีมา เขต 7 เหรียญเงิน
5 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิรพัธนนท์ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เหรียญเงิน
6 นางสาวกัญญภัทร ชนะพันธ์ โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
7 นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) สพป.สุรินทร์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นางสาวจุฬาพร จันทร์เขื่อง โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาวปรานี พลเรืองทอง โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประกวด
10 นายประสงค์ อะโนวัน โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป.นครราชสีมา เขต 5