ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 053
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์ โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป.มหาสารคาม เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอนุชา ไชยมูล โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางวิภา มุ่งนากลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางจูริก ทักษิณ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
5 นางจันดา ทัพละ โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เหรียญทอง
6 นางสาวกิตติยาพร เที่ยงดี โรงเรียนบรบือวิทยาคาร สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญทอง
7 นางพวงเพชร โพธิ์ชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
8 นางสาวสุนิษา เมืองดู่ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญเงิน
9 นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญเงิน
10 นางรัตนา แสนแดง โรงเรียนปทุมราชวงศา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญเงิน
11 นางจารุณี เอี่ยมสุข โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เหรียญเงิน
12 นางอัมพร นันทะเสนา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 สพม.เขต 31 (นครราชสีมา) เหรียญเงิน
13 นางอรนุช ศรีหริ่ง โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
14 นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
15 นางสาวชญาดา เอกอาษา โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 สพป.บึงกาฬ
16 นางสาวชุติมา ชินชัย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สพป.สุรินทร์ เขต 3