ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 054
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวศิรินาถ สุมหิรันต์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายเทพรัตน์ กิ่งแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสุพัตรา ไชยโชติ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางนารีรัตน์ สมคะเน โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
5 นายวิชานนท์ ฝ้ายขาว โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
6 นางสาวพรทิวา เกตุรุน โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญทอง
7 นางระพีพรรณ โคตมะ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป.อุดรธานี เขต 3 เหรียญเงิน
8 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาล ศรีโพธิ์ผา โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
9 นางสาวพักต์พิมล สุจินดา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์๙) สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญเงิน
10 นางรดาวัลย์ น้อยเสนา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน