ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 055
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประเพียร ลดาวัลย์ โรงเรียนวาปีปทุม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางพรพิศ ศรีโบราณ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางภัคจิรา วงศ์เจริญ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเดชมณี เนาวโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญทอง
5 นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1 เหรียญทอง
6 นางจินตนา โนนวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) เหรียญทอง
7 นางคำขวัญ บาระศรี โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม สพป.นครราชสีมา เขต 6 เหรียญทอง
8 นางชุลีพร วรวสุวัส โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1 เหรียญเงิน
9 นายสมพงศ์ สมอาษา โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสุพัสตา โม้อ้อน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน สพป.ขอนแก่น เขต 3 เหรียญเงิน
11 นางพิทยา นุ่นนาแซง โรงเรียนบ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นางสาวจิราวรรณ น้อยนพพระ โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประกวด