ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 057
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายกิตติพงษ์ บุญล้อม โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนอำนาจเจริญ สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายวรวุฒิ ไชยสัตย์ โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.สกลนคร เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายเอกศักดิ์ ทองพุ่ม โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 เหรียญทอง
5 นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญทอง
6 ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เหรียญทอง
7 นายอภิวัช ปรุงเรณู โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) เหรียญทอง
8 นางสาวกศินันท์ วิกยานนท์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญทอง
9 นายเลิศชาย โรยรส โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เหรียญทอง
10 นางปริญญา จงหาญ โรงเรียนบ้านตาพราม สพป.สุรินทร์ เขต 3