ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2563
 

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 060
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุดาพร ปัสสา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางติรยา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายสุภชัย สุริยะกมล โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว สพป.หนองคาย เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางวนิดา เอราวรรณ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา สพม.เขต 29 (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) เหรียญทอง
5 นายจำนงค์ ขันตี โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สพป.สุรินทร์ เขต 3 เหรียญทอง
6 นางวัชรี มูลสาร โรงเรียนทรายมูลวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) เหรียญเงิน
7 นางธิดารัตน์ ไชยโพธิ์คำ โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม.เขต 25 (ขอนแก่น) เหรียญเงิน
8 นายมานะ อดทน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์) เหรียญเงิน
9 นางสาวศรัญญา สีสมบัติ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม) เหรียญเงิน
10 นายจักรกฤษ วงษ์ชาลี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ สพม.เขต 20 (อุดรธานี) เหรียญเงิน
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงงามพิศ ปานสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประกวด
12 นายสุเทพ จันทขัมมา โรงเรียนพุทธบารมี สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด