รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ ปี 2562

สรุปการประกวดรายวัน

 
                        ตารางซักถามวันที่ 3 สิงหาคม 2563
                          ตารางซักถามวันที่ 4 สิงหาคม 2563
                          ตารางซักถามวันที่ 5 สิงหาคม 2563
 
 
 
  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ VDO Clip งาน OBEC AWARDS ประจำปี 2562

1.ประเด็นคำถาม : ทางผู้เข้าประกวด ต้องทำการจัดบอร์ด เพื่อนำเสนอในVDOหรือไม่ ?
   ตอบคำถาม     : ผู้เข้าประกวด ทำการจัดบอร์ด และพรีเซนต์ผลงานเสมือนพรีเซนต์
                         จริงต่อหน้าคณะกรรมการค่ะ


2.ประเด็นคำถาม  : VDO Clip ต้องทำการอัดยาวหรือสามารถตัดต่อได้หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม      : สามารถตัดต่อได้ค่ะ

3.ประเด็นคำถาม  : ไฟล์ VDO ที่บันทึกลง CD พร้อมข้อมูล Line ID และเบอร์โทรศัพท์ 
                          ต้องส่งไปที่ สพฐ. หรือ ภาค ?
   ตอบคำถาม      : ส่งไปยัง เจ้าภาพจัดการประกวดระดับภาคค่ะ

4.ประเด็นคำถาม  : ผู้เข้าประกวดที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                          ต้องทำ VDO Clip กี่นาที ?
   ตอบคำถาม      : ไม่เกิน 7 นาทีค่ะ ยกเว้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
                          การประกวดประเภทสำนักงานพื้นที่การศึกษา จะความยาวไม่เกิน 20 นาที

5.ประเด็นคำถาม   :  ถ้าไม่ส่ง VDO Clip จะโดนตัดสิทธิ์หรือไม่?
   ตอบคำถาม       : ไม่โดนตัดสิทธิ์ค่ะ แต่จะเสียคะแนนของการ present ไป 10 คะแนน

6.ประเด็นคำถาม   : มีการกำหนดขนาดพื้นที่ในการจัดบอร์ดเพื่อนำเสนอผลงานใน VDO
                           หรือไม่ ?
   ตอบคำถาม       : ไม่มีการกำหนดขนาด ผู้เข้าประกวดสามารถจัดแสดงได้ตาม
                           ความเหมาะสมค่ะ
 
 
 
   
 ***หมายเหตุ คำรับรองเอกสาร/เอกสารที่ส่งประกวด
                  ไม่ต้องระบุระดับภาค/ระดับชาติ
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards)  
  กำหนดการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

     
      mail ยื่นใบสมัครและเอกสารการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ 364 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 ยื่นด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 17-25 กุมภาพันธ์ 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
      enlightened คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น  วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าประกวด ภายใน วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
      enlightened ผู้เข้าประกวดส่งเอกสารผลงานรวมภาคผนวก ไม่เกิน 100 หน้า จำนวน 4 เล่ม ระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2563 (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
       enlightenedคณะกรรมการอ่านผลงานและคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2563
       enlightened
 
 
แก้ไขเพิ่มเติม เกณฑ์การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
  
 
แบบประเมินผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) สศศ.
 
ใบสมัครเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

เอกสารชี้แจงผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) การศึกษาพิเศษ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562