เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 14-15 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
 

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
2 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ปรึกษา
3 นางสาวสอางค์ จงสวัสดิ์พัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ที่ปรึกษา
4 นางยุภา แซ่ลิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
5 นายธนนท์ วีรธนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ ที่ปรึกษา
6 นายสุรพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ที่ปรึกษา
7 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 ที่ปรึกษา
8 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรึกษา
9 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
10 นายสุนพล เสนบุญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
11 นายสุวรรณ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
12 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
13 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
14 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
15 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
16 นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
17 นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
18 นายเรืองเวช ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
19 นายศรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
20 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
21 นายวัชรพล มนตรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
22 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
23 นายศุภชาติ คำวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
24 นางอรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
25 นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
26 นางสาวอำพร ราชติกา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
27 นางชุติพร เหล็กคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
28 นางสาวปัทมา คัดทะจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
29 นายสุพจน์ ชะพินใจ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
30 นายวิทูรวงศ์ทอง วิทูรางกูร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
31 นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
32 นางสาววัชราภรณ์ ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
33 นางสุวิมล ศรไชย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
34 นายกำพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
35 นายบุรินทร์ สารีคำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
36 นายอุทิตร น้อยใย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
37 นายดาวเทียม บับที ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
38 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
39 นายอนุ เหมือนอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
40 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
41 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
42 นางสาวทัศนีย์ สิงหวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
43 นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
44 นายสมทบ ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
45 นายพันคำ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
46 นางปนัดดา จันทรวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
47 นายนรวัฒน์ อัมภวา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
48 นายรังสิวุฒิ สุวรรณโรจน์ ผู้อำนวยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
49 นายสมพร ผัดแก้ว ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ, (OBEC AWARDS)
50 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
51 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
52 นายนิรันดร์ โพธิราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
53 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
54 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
55 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
56 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
57 นางสาวศรารัตน์ สุริสุข ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
58 นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
59 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
60 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพิน ปิ่นหอม ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
61 นางสาวสุทธิดา ชัยชาญ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
62 นายนัธวัช สมภักดี ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
63 นายชัยพัฒนา ชัยยงค์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
64 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะทำงาน
65 นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
66 นางอรนุช ธนาภารุ่งเรือง ธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ศรีสะเกษ คณะทำงาน
67 นางปภาวรินท์ สุวรรณเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
68 นางสาวหัทยา ประดุจชนม์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงาน
69 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
70 นายกัมพล พาภักดี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
71 นางอาภาภรณ์ มุ่งสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
72 นางธณัฐชนก ฉิมพลี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
73 นายประชา คูคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
74 นายนิรันดร์ โพธิราช ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
75 นางสาวภรณ์ทิพย์ ชอบเสียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
76 นายนพดล ธุลีจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
77 นางสายสมร เพชรอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
78 นายเรือง สุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการประเมินผลงาน
79 นางสาวพัชนีพร บุญแพง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
80 นายอุทัย เพชรอยู่นาย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
81 นางพรสวรรค์ วงศ์บุตรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกุล คณะกรรมการประเมินผลงาน
82 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการประเมินผลงาน
83 นางวิมาลา รักพรม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
84 นางกัลยารัตน์ ภูงามทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล คณะกรรมการประเมินผลงาน
85 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย คณะกรรมการประเมินผลงาน
86 นางกนกวลี กรเกศกมล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประเมินผลงาน
87 นายวิจิตร พิมพกรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ คณะกรรมการประเมินผลงาน
88 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการประเมินผลงาน
89 นางอภิชา ถีระพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการประเมินผลงาน
90 นางอนงค์ พืชสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี คณะกรรมการประเมินผลงาน
91 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
92 นางสาวกนกวรรณ ศรีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
93 นายศุภฤกษ์ ดีมาก ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
94 นางสงกรานต์ ธรรมโหร ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
95 นายสมพร ผัดแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
96 นางสาวอุไรวรรณ ศิรินารถ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายประมวณผล และรายงานผลการคัดเลือก
97 นางสาวอรนุช ลออพันธ์สกุล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
98 นางวิลาวัลย์ แก้วธานี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
99 นางสาวสายทอง ระยับศรี ครูอัตราจ้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
100 นางบุญเกิด แก้ววิชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
101 นางสาวกัญญาภัทร ดวงแสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
102 นางถนอม อัสดร คนครัวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
103 นางสาวยุภา ลำพูล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
104 นางสาวภัททิรา คำรินทร์ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และปฏิคม
105 นายชูเกียรติ สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นายจักรพงษ์ ปันทวัง ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายวิทยา ซุยซวง พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายนิติพัฒน์ พิพัฒน์ภัทรกุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายกานต์ชนก วสุนันต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายเอกรินทร์ ปราบวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายอิสรภาพ พรหมเสนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
113 นางเกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
114 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ ครูชำนาญการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
115 นางณัสตรี สังขะพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
116 นางสาวรัฐชณันท์ พิทักษ์โคชญากุล พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน
117 นางสาวนภาพร กระมล ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ คณะทำงานฝ่ายงบประมาณ และการเงิน