รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 1-5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 107
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นางสาวปิยะภรณ์ สุขะปุณพันธ์ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นางสาวสนธิกาญจน์ อ่อนสลุง โรงเรียนวัดเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายอนันต์ ดีขำ โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นางสาวพระจันทร์ หมั่นบำรุง โรงเรียนบ้านหนองขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายสัญญา ทะกัน โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 ว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นางชุติมา กะริอุณะ โรงเรียนบ้านหนองคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายยุทธศาสตร์ วาดวงศรี โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางอุทุมพร ทองวงษา โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นางสราลี แก้วพิจิตร โรงเรียนวัดหรังแคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางสุปรียา สังขวรรโณ โรงเรียนวัดผาสุกาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................