รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ อิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก
วันที่ 1-5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นายสุรพล พรชัย โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายศุภกิจ ด้วงทอง โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม (เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสงคราม ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายอดุลย์ ปัญสิงห์ โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายชยุต วิจิตรสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายพนมไพร ปราบแกะ โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางศิวพร รัตน์พลแสนย์ โรงเรียนวัดสระจรเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นางนภาพรรณ นาดี โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง (ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาวสาริณี หมัดอะดัม โรงเรียนบ้านหน้าทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายวรวิช ศรีระสันต์ โรงเรียนวัดเลียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางดวงรัตน์ คงขาว โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................