เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นายสรศักดิ์ ฉิมศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
17 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
18 นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
19 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
20 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
21 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
22 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ  
23 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ  
24 นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
25 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรฝ่ายเลขานุการ  
26 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
27 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
28 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
29 นางสาวจันจิรา อินต๊ะยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
30 นางรุ่งฤดี มีลาภ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
31 นางสาววัชรินทร์ สุขศรีทอง พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
32 นายธีรโชติ พระเจริญ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
33 นางสาวสุนิสา คงวิทย์ เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
34 นางสาวจิราพร ราชอาสา เจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
35 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
36 นางสาวสุวิมล คงเชย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
37 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
38 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
39 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
40 นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
41 นางสาวมณีวรรณ หอมชื่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
42 นางวัลยา พกามาศ ชำนิ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
43 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิริพร บุตรชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
44 นางรัตติกาล เขียวเรือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
45 นางจิรวรรณ เต้หล่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
46 นางสาวพัชรินทร์ สุขพร้อม พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
47 นางเยาวเรศ รอดม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
48 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
49 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
50 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
51 นางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
52 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
53 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
54 นางเยาวเรศ รอดม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
55 นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
56 นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
57 นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
58 นางณัฎฐพิชา โชติมน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
59 นางชนิสร โสภาจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
60 นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
61 นางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
62 นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
63 นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
64 นางสาวกัญฐณา ชัยรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
65 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
66 นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
67 นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
68 นางสาวปกิตตา คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
69 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
70 นางวิลาวัณย์ ชูเนตร พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
71 นางสาวรสสุคนธ์ สารยศ พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
72 นางสาวสุชานันต์ บูรณะไทย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายเลขานุการ  
73 นายศตวรรษ บุญชูช่วย เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
74 นายปฐมพงษ์ เด็ดขาด ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
75 นายภาคภูมิ อุทากรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
76 นางสมศรี พรมชาติ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
77 นายสุพจน์ ถึงอัมพร ครูโรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
78 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การประกวด  
79 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
80 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
81 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
82 นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
83 นางกมลพิสุทธิ์ ศิลปชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
84 นายมนัส ชนะทวีนันทพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
85 นางสาวปกิตตา คนเพียร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
86 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ภูโฮง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
87 นางวิลาวัณย์ ชูเนตร พนักงานพิมพ์ดีด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
88 นางสาวรสสุคนธ์ สารยศ พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
89 นางสาวสุชานันต์ บูรณะไทย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
90 นางสาวกมลศรี ยี่สุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
91 นางสาววิสา คำบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
92 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
93 นางสาวรัชดาภรณ์ พันธ์เรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
94 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
95 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับ-ส่งผลงาน จัดเก็บเอกสารและมอบผลงาน  
96 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
97 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
98 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
99 นางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
100 นายไตรภูมิ อ้ายวงค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
101 นายสมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
102 นายมานพ จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
103 นางสาวสุภาพร ปัญญา ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
104 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
105 นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
106 นายชยันต์ ยุบล ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
107 นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี ครูโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
108 นางสิราวรรณ ศรีม่วง ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
109 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
110 นายสมเกียรติ แก้วเกต ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
111 นางสงกรานต์ แก้วเกต ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
112 นางสาวจินตนา ทองกล่ำ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
113 นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
114 นายนิรุติ บวบขม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายวางระบบ Online รายงานผลการประกวดและเกียรติบัตร  
115 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
116 นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
117 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ รองประธานกรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
118 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
119 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
120 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
121 นายวิริยะ วรายุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
122 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
123 นางอรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
124 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
125 นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
126 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
127 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
128 นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายตัดสินกลาง ประมวลผลและสรุปผลการประกวด  
129 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
130 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
131 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
132 นายอุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ รองประธานกรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
133 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
134 นางอุไรวรรณ โพธิ์นาค ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
135 นางสาวอำไพ นงค์เยาว์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
136 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
137 นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
138 นายไชยยศ ทองปากน้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
139 นางสาววีณา แสนโกศิก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
140 นางรัตนา เสนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๑ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
141 นางนิภา โต๊ะถม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๓๘ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
142 นางสาวคนึง เลื่อนชิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต ๒ กรรมการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
143 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
144 นางสาวทิวาพร พุกกลิ่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
145 นางนวพรรณ อ้นมั่น นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้น  
146 นายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม  
147 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม  
148 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม  
149 นางสาวขวัญหทัย จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม/รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม  
150 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
151 นายสมคิด มาหล้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
152 นางสาวจรรยา ศรีสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
153 นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
154 นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
155 นายรอบ สุคำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมะคึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม/บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ยอดเยี่ยม  
156 นายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ)  
157 นายอภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ)  
158 นางรัชนี หาญพัฒนนิยม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ)  
159 นางสาวสายฝน นารถบุญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม (ด้านวิชาการ/ด้านบริหารจัดการ)  
160 นางวนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๔ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม/ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)  
161 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม/ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)  
162 นางสมปอง ราษี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม/ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)  
163 นางสาวชนิดา อินผ่อง ครูชำนาญการ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๔ ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม/ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม (ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ)  
164 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๕ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
165 นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่าการบุญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๕ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
166 นายแสวง เมฆแสงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๕ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
167 นางสาวทัศนีย์ แถวอุทุม ครู โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๕ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
168 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๖ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
169 นายสิงห์เพชร สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงประคำพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๖ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
170 นางราตรี เงื่องจันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๖ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
171 นางสาวรุ่งรัตน์ จันทะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับยายเชียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๖ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา/ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ฯลฯ  
172 นายสนิท ประหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๗ สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
173 นายนิรันดร สุขสุวานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๗ สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
174 นายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๗ สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
175 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๗ สถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
176 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๘ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
177 ว่าที่ร.อ.กฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๘ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
178 นางณปภา สินมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๘ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
179 นายนธี ฉิมฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๘ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
180 นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๙ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
181 นางอังคณา จาดดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๙ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
182 นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๙ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
183 นายสุภาพ อินทุภูติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งหม้อขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๙ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
184 นางเมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
185 นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
186 ว่าที่ร้อยตรีสมาน ขาวหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
187 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
188 นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
189 นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๐ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
190 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
191 นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
192 นายสาธิต มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
193 นายวิรัช พานซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
194 นายสมเกียรติ สิงหกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
195 นายสำเนา ยาสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งผลำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
196 นางวิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
197 นางศุภมาลี มากมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
198 นางสาวธัญพิชชา บุญนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้ส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
199 นางสาวพชรกมล คำไวย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๒ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษา ฯลฯ  
200 นางอัปสร สุรโชติ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๓ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ  
201 นายวิเชียร นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๓ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ  
202 นายอุดม ลีลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๓ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ  
203 นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๓ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฯลฯ  
204 นางสุณิสา บุญมากาศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกด้าน)  
205 นางสุดาพร ทองทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร ๑๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกด้าน)  
206 นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกด้าน)  
207 นางสาวปริศา ศรีกระจ่าง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับก่อนประถมศึกษา (ทุกด้าน)  
208 นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
209 นางสาวกฤติยา ขัติยะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
210 นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ ๔๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
211 นางรัศมี มาดีคาน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
212 นางผกาจิตร โคตรทา ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
213 นายวัฒนา เม้าทุ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
214 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
215 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
216 นางจุฑามาศ ภักดีบริบาล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
217 นายสิทธิพงศ์ ยะโพ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
218 นายธนกฤต อั้งน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน)  
219 นายนันทวัฒน์ เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารชะอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน)  
220 นางธรรศญา เรืองเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน)  
221 นางสาวพิชยา แป้นเงิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ทุกด้าน)  
222 นางพรทิพย์ ทองอยู่ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกด้าน)  
223 นายไชยยศ คำสังวาลย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกด้าน)  
224 นางธัญญารัก สอนโต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า “ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกด้าน)  
225 นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ทุกด้าน)  
226 นายสมคิด หาแก้ว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯลฯ  
227 นางนุชริน สิทธิยศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๔๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯลฯ  
228 นายอำนาจ ทองพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเมืองเก่า“ศรีอินทราทิตย์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๑๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯลฯ  
229 นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรม ครู โรงเรียนลิไทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๑๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯลฯ  
230 นายศุภกฤต บุญจินนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
231 นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
232 นางสาวรัตนชนก รัตนภูมิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
233 นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
234 นางสาวเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ/กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ  
235 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ/กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ  
236 นางนันทวรรณ์ แป้นเกิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ/กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ  
237 นางสาวนิภา คำวัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการ/กิจกรรมแนะแนว ฯลฯ  
238 นางสาวณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ  
239 นายทองหล่อ คล้ายแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเดือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ  
240 นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ  
241 นางสาวกัญญาณัฐ พิลึก ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ฯลฯ  
242 นายวิโรจน์ รอดสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๓ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
243 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๓ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
244 นายนคเรศ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๓ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
245 นางณัฐธยาน์ ชมพูน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๓ สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
246 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๔ สถานศึกษายอดเยี่ยม/ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
247 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๔ สถานศึกษายอดเยี่ยม/ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
248 นายเกรียงศักดิ์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๔ สถานศึกษายอดเยี่ยม/ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
249 นายวิษณุ สร้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๔ สถานศึกษายอดเยี่ยม/ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ฯลฯ  
250 นายศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๕ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา ฯลฯ  
251 นางปริศนา วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๕ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา ฯลฯ  
252 นายบุญศักดิ์ ไมตรีจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๕ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา ฯลฯ  
253 นายปรเมธ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๕ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา ฯลฯ  
254 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
255 นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
256 นายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
257 นางสาวนัฐกานต์ ชงัดเวช ครูผู้ช่วย โรงเรียนคลองลานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๖ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ด้านบริหารจัดการ)  
258 นางนภาพร แสงนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๗ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
259 นายสนั่น วงษ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๗ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
260 นายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๗ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
261 นางสาววนิสสา สายทอง ครู โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๗ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษา (ทุกด้าน)  
262 นายจลัญ อินตายวง ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
263 นางจันทนา ศิลปศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
264 นางสาวสุธาสินี พรมแตง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
265 นางธนิษฐา อินทะสี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
266 นางละมัย ใยดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
267 นางสาวปวีณา กิจอุดมโภคิน ครู โรงเรียนลิไทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ทุกด้าน)  
268 นางสาวลาวัลย์ เกติมา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
269 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
270 นางสุภาพร จิตตรง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
271 นางบุตรี อุชุภาพ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
272 นายสิน นุ่มพรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
273 นางสาวนันทิตา มงคลศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๒๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
274 นางรัชชนันท์ งามขำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
275 นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
276 นางผุสดี กินขุนทด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
277 นายกิตติพงษ์ ยานุกูล ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ทุกด้าน)  
278 นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
279 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
280 นางสาวนฤมล สุดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
281 นางสาวแว่นทิพย์ สุวรรณแสน พนักงานราชการ โรงเรียนลิไทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
282 นายนวพงศ์ ดวงอุปะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
283 นางรัชนีวรรณ กาญจนันท์ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
284 นางจีราพร เกษาอาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
285 นางสาวฉัตรระวี ชูกลิ่น ครูโรงเรียนลิไทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๒ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฯลฯ  
286 นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
287 นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
288 นางธนาภรณ์ จันทร์เนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
289 นางสาวสุกัลย์ชนา แก้วตา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
290 นายอนุชิต ธรามานิตย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
291 นายอารักษ์ ประพรม ครู โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๓ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฯลฯ  
292 นายเฉลียว คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ทุกด้าน) ฯลฯ  
293 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ทุกด้าน) ฯลฯ  
294 นางสุธิดา จันต๊ะวงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ทุกด้าน) ฯลฯ  
295 นายคมสันต์ พลต้น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตะพานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๔ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ทุกด้าน) ฯลฯ  
296 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
297 นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
298 นางสาวนัคมน สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
299 นางสาวสมพร ฉันทโชติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
300 นางอาทิตยา ชำนาญจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
301 นางสาวธันย์ญาธิป ฟองจางวาง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
302 นายบวร บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ  
303 นางสาวสุรีย์พรรณ นาคกุล ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ผู้ชวยเลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๕ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯลฯ  
304 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ  
305 นางเยาวเรศ จันทร์สุพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ  
306 นางสาวอุษา อุ่นศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๖ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ฯลฯ  
307 นายสุรพงษ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ  
308 นายรัชพล ครุฑหลวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ  
309 นายนเรศ ทองมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ  
310 นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอุดมดรุณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๗ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ  
311 นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
312 นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
313 นางสาวเพชรรุ่ง เรืองรุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
314 นางรัชนีกร เครืออยู่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
315 นางสิรธญา แก้วเนย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
316 นางสาวมยุรฉัตร ขวัญแย้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๘ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมแนะแนว/กิจกรรมนักเรียน ฯลฯ  
317 นายจักกิต อุทรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ  
318 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัชรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ  
319 นางกัญจณ์นภา สุขล้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๓๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ  
320 นางสาวชมพูนุท เรือนเครือ ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๓๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ฯลฯ  
321 นายประธาน หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๔๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
322 นางมาราศรี มีโชค ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
323 นางปุณณดา ปราบริปู ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
324 นางสาวศุภร สถิตย์สวรรค์ ครู โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๔๐ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC/การจัดการเรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  
325 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานกรรมการตัดสินชุดที่ ๔๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (ทุกด้าน)/ลูกจ้างยอดเยี่ยม ฯลฯ  
326 นางสาวศรุชา นาคทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (ทุกด้าน)/ลูกจ้างยอดเยี่ยม ฯลฯ  
327 นางสาวนงนุช พันธ์จุ้ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ กรรมการตัดสินชุดที่ ๔๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (ทุกด้าน)/ลูกจ้างยอดเยี่ยม ฯลฯ  
328 นายวันเฉลิม นะน่าน ครูผู้ช่วย โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ เลขานุการกรรมการตัดสินชุดที่ ๔๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม (ทุกด้าน)/ลูกจ้างยอดเยี่ยม ฯลฯ