ปฏิทินการดำเนินงานประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ระดับภาค (ภาคเหนือ)

****
- ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2562
- ส่งเอกสารและผลงานของผู้ที่เป็นตัวแทนเข้ารับการประเมินระดับภาค ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ที่ รร.อุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ไม่เกิน 100 หน้ารวมภาคผนวก จำนวน 4 เล่ม ปกรายงานไม่ต้องระบุระดับภาค/ชาติ ใส่รหัสการประกวดให้ถูกต้อง โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้องและผู้เสนอขอรับรองเอกสารในส่วนท้ายของเล่มรายงาน

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 14/02/2563 เวลา 12.00 น.
 
วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:22 น.