รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นางสาวประโรม พลาพล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านดอนแยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายวิมล ปรักมาตย์ โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นางณัฐชยา พันธุลี โรงเรียนเพียงหลวง 7 ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นางฐรินดา โตเขียว โรงเรียนบ้านน้ำดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนวัดพันชาลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายดำเนิน ทาบาง โรงเรียนบ้านน้ำตาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายมานิตย์ มีตาบุญ โรงเรียนบ้านชัยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
11 นายทีปกร อะทะเสน โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นางปรียาภรณ์ วังคะออม โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แพร่ เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นายทวิต ราษี โรงเรียนวัดหนองตาโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายประวิทย์ เรืองเดช โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นายจตุรงค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านปากคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................