รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร หมายเหตุ
1 นายชโนภาส แก้วจีน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายสวง กองจักร โรงเรียนบ้านดอยช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายไชยรัตน์ จินะราช โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายอัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายชูศักดิ์ เนียมทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายจรัล ถาวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 4 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
9 นายไพฑูรย์ เบื้องบน โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
10 นายนิเวศน์ ศรีอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
11 ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
12 นายสิทธิชัย ใจพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
13 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนบ้านยางขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
14 นายกฤษณะ ทองยิ่ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
15 นางสายบัว สอาดพรม โรงเรียนบ้านปากตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
16 นายดล ก้อนแหวน โรงเรียนสันโป่งวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
17 นายนิรัญ เหลืองอร่าม โรงเรียนบ้านห้วยหละ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
18 นางนาตยา เกตุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................