รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด สถานะการส่งเอกสาร เกียรติบัตร หมายเหตุ
1 นางอัญชนา เกตกลมเกลา โรงเรียนบ้านนาตาโพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
2 นายอมรศักดิ์ กองสิงห์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
3 นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
4 นายอำพล ราวกลาง โรงเรียนบ้านสะแล่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
5 นายพหลยุทธ สายปัญญา โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเอกสารแล้ว
6 นายกรเอก มิ่งศรี โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้รับเอกสารแล้ว
7 นายชยุต วิจิตรสุนทร โรงเรียนบ้านน้ำดิบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
8 นายณัฐพล คัมภีรพจน์ โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 ได้รับเอกสารแล้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................