สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวธีรวรรณ จันทร์วิชชาพร สพป.เชียงราย เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสุนันทา จันตา โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สพป.เชียงราย เขต 4
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางพรสวรรค์ ฐานะกอง โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เหรียญเงิน นางขวัญจิรา จำปา โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ สพป.เชียงราย เขต 4