ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายประวิทย์ เรืองเดช โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สพป.สุโขทัย เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางฐรินดา โตเขียว โรงเรียนบ้านน้ำดำ สพป.พิษณุโลก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายทนงศักดิ์ โพธิ์เกตุ โรงเรียนบ้านดอนแยง สพป.เชียงราย เขต 4 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวประโรม พลาพล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
5 นางณัฐชยา พันธุลี โรงเรียนเพียงหลวง 7 ฯ สพป.น่าน เขต 2 เหรียญเงิน
6 นายวิเชียร จรุงธนะกิจ โรงเรียนวัดหนองตางู สพป.อุทัยธานี เขต 1 เหรียญเงิน
7 นายถวิล สิริปัญญาธิรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
8 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ โรงเรียนวัดพันชาลี สพป.พิษณุโลก เขต 2 เข้าร่วมประกวด
9 นางสาววรรณี เกยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
10 นายจตุรงค์ บุญเสือ โรงเรียนบ้านปากคลอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
11 นายวิมล ปรักมาตย์ โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เข้าร่วมประกวด
12 นายมานิตย์ มีตาบุญ โรงเรียนบ้านชัยมงคล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
13 นางปรียาภรณ์ วังคะออม โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง สพป.แพร่ เขต 2 เข้าร่วมประกวด
14 นายดำเนิน ทาบาง โรงเรียนบ้านน้ำตาก สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมประกวด
15 นายทีปกร อะทะเสน โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประกวด
16 นายทวิต ราษี โรงเรียนวัดหนองตาโชติ สพป.สุโขทัย เขต 1 เข้าร่วมประกวด