ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 109
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายอัครเดช ยมภักดี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ สพป.เชียงราย เขต 4 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายไชยรัตน์ จินะราช โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวสกุณา อินอยู่ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี สพป.ตาก เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนบ้านยางขาม สพป.พะเยา เขต 2 เหรียญทอง
5 นายจรัล ถาวร โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เหรียญทอง
6 นางสายบัว สอาดพรม โรงเรียนบ้านปากตก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
7 นายชโนภาส แก้วจีน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญทอง
8 นายสวง กองจักร โรงเรียนบ้านดอยช้าง สพป.เชียงราย เขต 2 เหรียญทอง
9 นายดล ก้อนแหวน โรงเรียนสันโป่งวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 เหรียญทอง
10 นางนาตยา เกตุวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
11 นายสิทธิชัย ใจพรม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก สพป.พะเยา เขต 1 เหรียญทอง
12 นายชูศักดิ์ เนียมทอง โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เหรียญทอง
13 ว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ สพป.น่าน เขต 2 เหรียญทอง
14 นายกฤษณะ ทองยิ่ง โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง สพป.พิษณุโลก เขต 1 เหรียญทอง
15 นายนิเวศน์ ศรีอ่อน โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป.น่าน เขต 1 เหรียญทอง
16 นายนิรัญ เหลืองอร่าม โรงเรียนบ้านห้วยหละ สพป.ลำพูน เขต 2 เหรียญทอง
17 นายไพฑูรย์ เบื้องบน โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป.นครสวรรค์ เขต 3 เหรียญเงิน
18 นายสิทธิพงศ์ อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป.เชียงใหม่ เขต 3 เหรียญเงิน