ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 110
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธนชาต ชาวส้าน โรงเรียนเมืองแงง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางระพีพรรณ สุขสงวน โรงเรียนไชยปราการ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายธำรงค์ หน่อเรือง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน
5 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญเงิน
6 นายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เข้าร่วมประกวด