ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 111
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายชุมพล สุวิเชียร โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายอำนวย บูรณะไทย โรงเรียนศรีนคร สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน
5 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) เหรียญเงิน
6 นายสำเร็จ ไกรพันธ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เหรียญเงิน