ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 148
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางมะลิวรรณ สุริยา โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางกานต์ธีรา วาเพ็ชร โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) เข้าร่วมประกวด
5 นางสมบัวคำ กองสิงห์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) เข้าร่วมประกวด
6 นางสาวปนัดดา ด้วงนาค โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สพม.เขต 41 (กำแพงเพชร พิจิตร) เข้าร่วมประกวด