ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2563

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 041
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางกชกร อนาวัน โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางสาวสุภิญญา งามพริ้ง โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า สพป.แพร่ เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางบุรัสกร ศรีคำจักร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) สพป.เชียงราย เขต 4 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาววรรณดี ชำนิ โรงเรียนบ้านหนองสามพญา สพป.สุโขทัย เขต 1 เหรียญทอง
5 นางกำไร กรแก้ว โรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เหรียญทอง
6 นางพัชรินทร์ ดวงจินา โรงเรียนบ้านดงสารภี สพป.ลำพูน เขต 1 เหรียญทอง
7 นางสาวปัทมา เนตรทอง โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เหรียญทอง
8 นายจิตกร สมาคม โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งมิตรภาพที่ 52 สพป.อุทัยธานี เขต 2 เหรียญทอง
9 นางฐิติรัตน์ ย่อมไธสง โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 เหรียญเงิน
10 นางสาวอภัยพร สิลารักษ์ โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เหรียญเงิน
11 นางสาวธนิกานต์ ทาอ้าย โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เหรียญเงิน